Per 15 mei 2021 is Eva-Maria Merz benoemd tot hoogleraar Donor Behaviour aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Eva-Maria geeft leiding aan de DONORS groep, onderdeel van het Centrum voor Filantropische Studies (afdeling Sociologie) aan de VU. De leerstoel wordt gesponsord door Sanquin, het Nederlandse Instituut voor Bloed. René Bekkers, directeur van het Centrum voor Filantropische Studies heet de leerstoel van harte welkom binnen het Centrum. “Dit is een belangrijke nieuwe onderzoekslijn binnen het Centrum voor Filantropische Studies. Het aantal medische toepassingen van gedoneerd lichaamsmateriaal neemt toe. Zij zijn steeds belangrijker voor de kwaliteit van leven maar roepen ook maatschappelijke en ethische vragen op. Het is daarmee ook belangrijk dat we uit onderzoek weten wat donors motiveert en hoe zij nadenken over het doneren van hun lichaamsmateriaal.”

Eva-Maria be­stu­deert in haar on­der­zoek de in­vloed van per­soon­lij­ke en so­ci­a­le net­werk­ken­mer­ken op (bloed)do­nor­mo­ti­va­tie en -ge­drag in ver­schil­len­de con­tex­ten. Over de leer­stoel zegt Eva-Ma­ria: “Deze stoel biedt mij en mijn on­der­zoeks­groep de mo­ge­lijk­heid om nieu­we ho­ri­zon­nen te ver­ken­nen in het do­nor­on­der­zoek. Mijn pas­sie voor het on­der­werp geven heeft te maken met een ster­ke drive om (de ach­ter­gron­den) van pro­so­ci­aal ge­drag te door­gron­den en een fas­ci­na­tie voor gezondheids- en me­di­sche kwes­ties. Deze leerstoel biedt mij en mijn onderzoeksgroep de mogelijkheid om nieuwe horizonnen te verkennen in het donoronderzoek”.

Volgens Eva-Maria zijn bloeddonors een unieke populatie die meer inzicht kan geven in de motivaties voor prosociaal gedrag. Eva-Maria: “Prosociaal gedrag is complex. Donors vormen bij uitstek een groep die daar inzicht in kan geven. Dat komt omdat er van bloed- of geld- en tijddonors al veel gegevens bekend zijn, zoals leeftijd, geslacht, woonplaats, waarden en motivaties, maar hun prosociaal gedrag ook is geregistreerd: het is bekend of en wanneer zij bloed doneerden. Het is een prachtige bron aan informatie om de mens achter de donor te leren kennen. Uiteindelijk hopen we internationaal en multidisciplinair onderzoek op te zetten dat, rekening houdend met meerdere factoren van invloed, sociaal gedrag helpt te voorspellen. Dat helpt bloeddonors te werven, bijvoorbeeld. Maar misschien ook om de maatschappij wat vriendelijker te maken.”